ANUNȚ - CONCURS DE SELECTARE A SOCIETĂȚII DE AUDIT/ Noutăţi, Evenimente

Aprobat

                                                                                   Prin Hotărîrea Consiliului

de Administrare nr. 5  din  08.12.2016

 

ANUNȚ DE  PARTICIPARE

 

 

Întreprinderea de Stat ”Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu” (în continuare Beneficiar) organizează un concurs de selectare a unei societăți de audit care va efectua auditul situației financiare al întreprinderii pentru anul 2015.

 

Vă invităm să participați la concurs, conform condițiilor expuse în prezentul anunț și sarcinilor reflectate în Caietul de sarcini.

 

Scopul de bază al beneficiarului constă în efectuarea auditului obligatoriu al situației financiare anuale pentru anul 2015. Auditul se efectuează conform Standardelor Național de Audit (în continuare – S.N.A.) și include efectuarea testelor asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare a elementelor contabile ale entității.

 

Societatea de audit desemnată analizează sistemele contabile și de control intern din cadrul instituției  astfel încît să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și dacă entitatea a ținut corect contabilitatea conform cerințelor legislației din domeniu.

 

Societatea de audit desemnată, întocmește contractul de audit / scrisoarea de misiune, planifică auditul conform cerințelor legislației din domeniu, evaluează estimările semnificative a deciziilor conducerii privind întocmirea situațiilor financiare, pentru stabilirea corespunderii politicilor contabile legislației și genului de activitate al entității, precum și consecvența aplicării și prezentării lor în mod adecvat, etc.

 

Documentele necesare de calificare:

 

  • copia certificatului de înregistrare (minim 10 ani de activitate în domeniu);
  • copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare.
  • copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (după caz);
  • copia certificatului de auditor cu experiență minim 5 ani.
  • Alte acte obligatorii ce reies din Caietul de Sarcini.

 

Toate documentele de calificare se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor cu originalele acestora se autentifică prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” și prin semnătura conducătorului / persoanei împuternicite a acestuia și se certifică prin  aplicarea ștampilei operatorului economic. Ofertele care nu vor conține documentele necesare de calificare vor fi respinse.

 

Criterii de calificare - cel mai mic preț

 

Oferta se prezintă la adresa juridică (sediul) Beneficiarului: 

 

MD 2012, Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 152,

Î.S. ″Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu″,

Et.2, _Anticamera.

 

Oferta mai poate fi expediată și prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației, dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor.

 

Fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă Î.S. ”Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu”, însoțită de documentele de calificare.

 

Informații suplimentare la nr. de telefon : 022 244 190 ;

http://nationalopera.md; e-mail:infotnob@gmail.com

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.01.2017, ora 10:00.

 

Calendarul Spectacolelor:
Noutăţi

Informații la numărul de telefon: 022 24 51 04